UK Training

 .

.

Indian Champissage™- Head massage
 .

.

Mehta’s Natural Facelift Massage
 .

.

Kansa Wand Face Massage
 .

.

Kansa Vatki Foot Massage
 .

.

Ayurvedic Body Massage
 .

.

Ayurvedic Abdominal Massage
 .

.

Ayur Senses Facial Massage (Mukha Abhyangam)